EMAIL: info@gspgirona.org
      Inici  -  Presentació  -  Notícies  -  Legislació  -  Butlletins  -  DescÓrrega de documents  -  Socis  -  Registre  -  Opinio  -  Links
PROGRAMA SANITARI GSP-Gi ANY 2002
  CRITERIS BÀSICS
 • Programa de vacunacions sistemàtic i rigurós.
 • Conèixer la circulació vírica i prevalença de la Malaltia d’Aujeszky a la província.
 • Analítica bianual comparada.
 • Augmentar el nivell de bioseguretat de les explotacions.
 • Nivell de conscienciació molt alt de tot el sector sobre la importància de l’erradcació de la malaltia.
 • Reial Decret 245/1995 de 17 de febrer: Programa Coordinat de lluita, Control i Erradicació de la Malaltia d’Aujeszky.
 

ÀMBIT ACTUACIÓ

 • L’àmbit d’actuació es centra a la província de Girona.
 • Superficie: 5.865 Km2
 • Característiques sector porcí a la provincia de Girona: • Número d’ADS: 5
  - ADS Alt Empordà
  - ADS Baix Empordà
  - ADS Plà de l’Estany
  - ADS Garrotxa-Ripollès
  - ADS La Selva-Gironès
 

COORDINACIÓ PROGRAMA

 • GRUP de SANEJAMENT PORCÍ de GIRONA
 

PROGRAMA DE VACUNACIONS

Es proposa un programa mínim de vacunacions a aplicar obligatoriament a totes les explotacions de la província de Girona. En cada explotació però, i a criteri del veterinari responsable, pot ser necessari un pla vacunal específic realitzable sempre que es compleixin aquests mínims.

Qualsevol variació del pla vacunal en una explotació caldrà comunicar-lo al GSP-Gi així com el seu veterinari responsable.

 • A) Reproductors/es

  Es faran 3 vacunacions/any en llençol d’acord amb el següent calendari, el compliment del qual a nivell de tota la província és de gran importància per aconseguir una bona pressió vacunal.  S ’utilitzarà vacuna viva atenuada gE- amb excipient oliós.

   
 • B) Engreix

  Es faran 2 vacunacions per engreixada, al voltant de les 10 setmanes i revacunació als 21 dies.

  En el cas d’engreixos de flux continu, s’aconsella fer una altra vacunació en llençol.

  S’utilitzarà vacuna viva atenuada gE-, preferentment amb excipient oliós, d’especial importància en cicles tancats i engreixos de flux continu.


   
 • C) Reposició

  Es faran les 2 vacunacions propies de l’engreix al voltant de les 10 setmanes i revacunació als 21 dies.

  També es faran 2 vacunacions més dins els 60 dies previs a la primera cobrició, separades 3 setmanes entre elles.

  S’utilitzarà vacuna viva atenuada gE- amb excipient oliós.


  Cal que els animals de reposició procedeixin de Granges de Sanitat Comprovada. En cas d’autoreposició caldrà un control de negativitat davant gE+.
 

CONTROLS SEROLÒGICS

Caldrà identificar individualment TOTS els reproductors/res i la reposició amb crotals de treball.

 • A) Granges de Producció de Garrins

  Es faran 2 extraccions l’any amb un interval de 6 mesos entre ambdues.

  S’agafaran les següents mostres:  En explotacions menors de 20 reproductors, s’extreurà el 100% dels animals.

   
 • B) Granges Cicle Tancat

  Es faran 2 extraccions l’any (finals del 1er semestre i finals d’any)

  S’agafaran les següents mostres:  REPOSICIÓ: Juntament amb la serologia, cal identificar el tipus de reposició que practiquen totes les explotacions: reposició externa o autoreposició. Aquesta informació serà necesaria per poder analitzar l’evolució de les explotacions d’acord amb les analítiques realitzades i identificar-ne la problemàtica puntual.

   
 • C) Granges engreix

  PAUTA D’ACTUACIÓ:

  Es realitzaran controls d’entrada en funció de l’origen dels animals. El GSP-Gi haurà de conèixer totes les entrades d’animals que es fan a
  les explotacions i el seu origen; per això, caldrà rebre les notificacions setmanals de permisos d’entrada de les Oficines Comarcals.

  Es faran controls de sortida aprofitant analítica exportació.

  C.1 - Entrada d’animals procedents d’importació


  L’extracció de sang que per normativa es realitza a aquests animals, s’utilitzarà per analitzar 10 mostres d’Aujeszky.

  C.2 - Entrada d’animals origen nacional

  S’utiltzaran les següent vies de control serològic:

  a) Serologia oficial establerta en el Pla Nacional Aujeszky pel control de vacunacions, en les que el GSPGi hi analitzarà M.Aujeszky.

  b) Analítica a càrrec del GSP-Gi de les entrades d’animals, en col.laboració amb empreses i controls-acompanyaments aleatoris veterinaris GSP-Gi.

  C.3 - Sortida d’animals amb destí a exportació

  L’extracció de sang que per normativa es realitza a aquests animals, s’utilitzarà per analitzar 10 mostres d’Aujeszky.

  C.4 - Analítica Pla Nacional Aujeszky a escorxador.

  Extracció de 10 mostres per engreix i any a nivell d’escorxador.